Muhammed en Profet från Gud! (Del 3 – sista delen)

Kategori: Hans kall
Publiserad: 19-06-2010

 

Muhammed en Profet från Gud! (Del 3 – sista delen)

 

Den stegvisa uppenbarelsen

 

Profetens successiva mottagning av Guds budskap ser ut som följande enligt den store lärde Ibn-ul-Qayyim:

 

  1. De sanna drömmarna. Detta var initialläget för Profetens uppenbarelser.
  2. Det ängeln i det fördolda gav Profeten i sinne och hjärta utan att bli sedd. Guds sändebud sade:

"Den ädle ängeln sade till mig , ”Ingen själ skall förgå tills att dess fulla rätt till liv tilldelas den. Frukta därför er Gud och tillbe Honom ödmjukt. Ge aldrig upp tålamodet till en sådan grad att du börjar trotsa Gud. Det Gud förfogar över kan aldrig erhållas utan lydnad till Honom.”

  1. Ängeln kunde ta formen av en människa och besöka Muhammed och tala med honom fysiskt direkt.
  2. Ängeln kom till honom liksom ringningen av en klocka och denna uppenbarelseform var den svåraste för Profeten att hantera. Ängeln brukade då hålla stramt om honom och svett sipprade ner från hans panna, även på en kallare dag. Om profeten vid denna punkt satt ridande på sin kamel var vikten för ansträngande för den så att den blev tvungen att huka ned på knä.
  3. Profeten blev ögonvittne till ängelns sanna skepnad.
  4. Det Gud själv uppenbarade för honom från ovan himlen då Muhammed vid ett tillfälle färdades till den. Han mottog då Guds befallning om att förrätta bön och vid fixerade tider.
  5. Guds egna ord till budbäraren utan medium eller mellanhand. Detta var dock en särskild förmån tilldelad Profeten Moses, liksom Gud säger i Surat al-Isra kapitel 17.  Somliga lärda tillskriver denna form av uppenbarelse även Muhammed, dock har detta inte kunnat bekräftas i Koranen eller Sunnan.  

 

Det hemliga kallet till Islam

 

Det är vida känt att Mecka var arabernas religiösa center med den heliga Kaba i dess mitt med dess huserande avgudar. Meckaborna försåg Kaba och dess statyer med skydd och bevakning. Därför fanns det också väldigt vaga möjligheter till ett direkt försök till reform av detta center av kätteri. Att kalla till Guds väg i denna atmosfär krävde därför orubblig vilja och beslutsamhet. Med anledning av dessa snäva förhållanden kunde kallet inledningsvis bara fortgå i lägre skala för att inte förarga meckaborna och väcka allt för mycket uppmärksamhet.

 

 

 

De tidiga konvertiterna

 

Inledningsvis började profeten instinktivt att kalla sina nära och bekanta till islam. Han kallade den sortens folk som han kände vara mottagliga till sanningen, som blivit nedsänd till honom från Herren. Khadija, hans första fru var först med att börja tro och följa honom. Då hon var hans hustru visste hon mer än någon annan att han inte var som andra människor. Hon hade hört talas om en slutgiltig profet som ännu inte hade kommit och hon hade också hört talas om de udda och mirakulösa händelserna som andra bevittnat om Muhammed. Vidare hade hon också hört sin kusin Waraqah bin Naufal säga att ängeln som uppenbarades för Muhammed i grottan Hira inte var någon annan än ängeln Gabriel och att han hade kommit till honom med budskap från Gud. Och till sist var det också hon som var närvarande när Sûrat al-Mudaththir uppenbarades för honom. Därför var det bara naturligt att hon skulle bli den första att tro på Muhammed och hans uppdrag som Guds sändebud. 

 

Abu Bakr var likaså bland de förste i Mecka att tro på och anta islam. Då verserna i Surat al-Mudaththir kom till Muhammed gick han sedan till Abu Bakr som var en av dem ledande köpmännen i Mecka och berättade om vad som hade hänt honom. Han var den närmaste vännen till Muhammed och kände därför honom mycket väl.  Följaktligen var det med otvetydig övertygelse även Abu Bakr som började tro på honom och även han accepterade islam. Sedan tillkom Ali bin Abu Talib som var Profetens kusin och likaså hans fritagna f.d slav Zaid bin Harith. Zaid som innan Islams uppkomst blev adopterad av Muhammed och som under en tid anammade namnet Zaid bin Muhammed. När så hans biologiska föräldrar ville köpa hans frihet och ta tillbaka honom som deras son, ville han inget hellre än stanna med Muhammed som hans slav pga. den goda behandlingen han fick av honom. Senare fritogs han av Muhammed och verser som förbjöd adopterade att anamma sina adoptivföräldrars namn gjorde att han var tvungen att återta sitt tidigare efternamn taget från sin fars namn Harith.

 

Många var de som antog islam och det nya levnadssättet som Muhammed hade kommit med från sin Herre. Men tystnaden skulle så småningom brytas och i takt med att de blev fler blev de också mer öppna med att kalla till denna enda sanning – Guds religion.  Det skulle inte dröja länge förrän de mötte motstånd från ledarna och polyteisterna i staden och senare bli utdrivna från sin hemstad och ut i öknen. Där förblev de utstötta och hemlösa i tre år.  Men trots det stod Muhammed och hans anhängare fast vid sanningens religion och förblev tålamodiga och segern skulle till sist med Guds hjälp bli deras.

   
logo