Profetskapet i Islam

Kategori: Övrigt
Publiserad: 23-04-2010

 

Profetskapet i Islam

 

Muslimer tror på samtliga profeter som Allah har skickat till mänskligheten. Koranen nämner att Gud skickade profeter Koranen och att dessa skickades till varje samfund.


Till varje samfund har Vi i sanning sänt ett sändebud som förkunnat, ’Underkasta er Gud och förkasta [alla former av] avgudadyrkan.’

 

Tjugofem av dessa har uttryckligen nämnts i Koranen, inklusive en del av dem som nämnts i Bibeln och Toran. Av dessa var de mest framstående: Noak, Abraham, Moses, Jesus och slutligen Muhammed. Var och en av dessa var enastående människor, både moraliskt och intellektuellt. Alla förklarade dem att budskapet dem sändes med inte var från dem själva utan inspiration från den Allsmäktige Gud, till de allmännas nytta. Alla förärades dem med mirakler från Gud som intygade och bevisade deras profetskap.
Profeterna var människor som förkunnade ett gudomligt budskap till sina folk under perioder av global utveckling och de fick stöd i form av tecken och mirakler. Alla profeter inspirerades med vägledning som dem i sin tur förkunnade såsom dem blivit uppenbarade. Alla profeter säkrades av Gud från att kommunicera felaktigheter i budskapet och de var skyddade från att begå synder, med undantag från oavsiktliga ogärningar. Samtliga var dem sanningsfärdiga, kloka, balanserade och rationella män. Den enda smått avvikande aspekten av deras allmänna budskap hade att göra med sekundära aspekter av lagverket och dyrkansförfarande, men alla kallade dem till dyrkan av Gud endast och lydnad av Honom.

Den siste av dessa profeter och budbärare som skickades till världen hette Muhammed, son till Abdullah.
Han var ättling till profeten Ismael, son till Abraham,[1]och var från den arabiska stammen Quraysh. Alla goda egenskaper och dygder fullkomnade i honom trots att han inte hade fått någon formell utbildning. Uppenbarelsen kom till honom av ängeln Gabriel, som även är känd bland judar och kristna. Det budskap han meddelade var dock inte menat för något särskilt folk, plats eller tid, utan utgjorde ett globalt budskap. Allahs sändebud, som han kallades, var utsedd för att instruera hela mänskligheten och bjuda in dem till samma mål liksom profeterna innan honom: Dyrkan av Gud ensam utan jämlikar eller mellanhänder. Hans vision kunde inte tillskrivas den primitiva och kaotiska miljö varifrån han kom. Den överträffade inte bara systemets begränsningar av den miljön men även dem av många århundraden framöver.

Han lärde att alla har en viktig uppgift att utföra i världen i stort. Det slutliga budskapet som förkunnades mänskligheten genom profeten Muhammed och som bevarats oförändrad från tiden för uppenbarelsen, sätter rätt livsåskådning på människans existens: Skaparen och Hans skapelse, liv och död, denna värld och det nästkommande. Den renar religiös tro från sinnets vanföreställningar och fantasiers överdrifter samt från förändring, grundade på mänskliga böjelser och åsikter. Detta sista budskap kännetecknas av fullkomlighet, balans, universalitet, praktikalitet och enkelhet. Den innehåller vägledning för alla liv och är för alla folk och alla generationer. Dess domar är exakt fast beslutna att gagna mänskligheten och medföra materiell och andlig ökning i både detta liv och i det nästa.

Vördnad för Profeten Muhammed minskar inte på något sätt den av de tidigare budbärarna, ty alla skickades för att uppfylla ett syfte, och samtliga högaktas dem av de sanna troende. Muslimer respekterar var och en av profeterna och budbärarna sända av Gud, men är skyldiga att följa Profeten Muhammeds direktiv, eftersom den uppenbarelse han förmedlat innehåller det fullständiga och slutgiltiga budskapet och lagsamlingen för mänskligheten. Precis som en ny reviderad lag upphäver tidigare lagar, avslöjade budskapet att den siste profeten ersätter vad som kom före. Det klargör vad som hade dolts i tidigare skrifter och korrigerar avvikelser som successivt hade introducerats i den rena monoteistiska religionen. Således kan ingen legitimt kräva anspråk om profetskap efter Muhammad eftersom hans budskap är slutgiltig och fullständig. Han citerade: "Israels Barn var vägledda av profeter. När en profet dog efterträddes han av en annan. Dock kommer ingen profet efter mig, bara kalifer.”[2] Koranen bekräftar profetens slutgiltighet, som anger att han är "profeternas sigill – den slutgiltige profeten".

 

Att Muhammed var en profet finns det bevis för. Hans ankomst har förutsagts och han har beskrivits i tidigare skrifter. De ärliga och öppensinniga bland judarna och kristna kände igen honom från dessa beskrivningar och trodde på hans budskap. När uppenbarelsen sänkte sig över honom kunde hans kamrater upptäcka vissa effekter på hans kropp, men han förlorade aldrig medvetandet eller visade några tecken på sjukdom. Hans liv var skyddat av Gud under tider av allvarlig fara under hela den perioden av hans profetskap tills det gudomliga budskapet var fullbordat. Liksom profeterna före honom, stöddes Muhammad med mirakel, men den i särklass största av dem var Koranen, ett evigt mirakel som innehåller bevis för människor av förstånd och förståelse för all tid framöver.

[1] Isak, en av Abrahams söner var förfader till Israels barn, varigenom en del andra profeter härleddes.

[2] Återberättad i Bukhari.

  
logo