Konventionen och de tidigare profeternas förutsägelse om Muhammed

Kategori: Övrigt
Publiserad: 19-06-2010

 

Konventionen och de tidigare profeternas förutsägelse om Muhammed

 

Gud säger i koranen:

 

[EFTERFÖLJARE av äldre tiders uqppenbarelser! Minns att] Gud erbjöd er Sitt förbund genom profeterna. [Han sade:] "Jag har låtit er få del av uppenbarelse och visdom. [En gång] skall ett sändebud komma till er med bekräftelse av den sanning som [redan] är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom." [Och Han] sade: "Är det ert beslut att ingå förbund med Mig på denna grund?" De svarade: "Ja, det är vårt beslut." [Och Gud] sade: "Vittna då om detta; Jag skall vittna med er. De som efter detta drar sig ifrån [sin plikt] är de som har förhärdat sig i trots och olydnad.

[Koranen 3:81–82.]

 

Ali ibn Abi Talib och hans kusin, Ibn 'Abbas sade båda:

 

"Allah har inte skickat en enda profet förutom att Han fick honom att lova att om Gud skulle skicka
Muhammed under hans livstid så måste han tro och stötta honom, och han beordrade profeterna att ingå pakt med sina folk att om Muhammed sändes medan de levde skulle de tro på och stödja honom.
"( Tafsir Ibn Kathir, 1/493)

 

Och Gud har nämnt profeten Abrahams åkallan:

 

Herre! Låt ett sändebud uppstå bland dem, [en man] ur deras mitt - som framför till dem Dina budskap och undervisa dem i Skriften och i [profeternas] visdom och som renar dem [från avgudadyrkans synd]. Du är den Allsmäktige, den Allvise.

[Koranen 2:129.]

 

Ibn Kathir kommenterade:

 

"Gud nämner åberopande av Abraham för människorna i Haram [i Makkah] vädjande att Han sänder bland dem en budbärare från dem själva, dvs från ättlingarna av Abraham. Denna åkallan var i enlighet med vad Gud redan hade predestinerat gällande Muhammeds ankomst som ett sändebud mitt bland hedningarna. Han sändes till dem samt till alla andra raser av mänskligheten och djinn.

 

Imam Ahmed återberättade från al-Irbad ibn Saria att Guds sändebud sade:


"Jag var inför Gud förseglingen av profeterna medan Adam fortfarande var av lera, och jag ska informera er om dess början: Det var bönen avlagt av min förfader Abraham, och budskapet som förmedlats om mig genom Jesus, son till Maria. Och den dröm som min mor såg; detta är vad profetens mödrar ser i drömmen."

 

Han fortsatte att omnämnas bland människorna tills att sigillet över profeterna till Israels barn, dvs. Jesus omtalade hans namn då han stod och tilltalade sitt folk och sade:

 

”Jag är i sanning en av Guds budbärare [till er] som bekräftar det som förekom mig i Toran och föra det glada budskapet om ett sändebud att komma efter mig, vars namn är Ahmed (ett av Profeten Muhammeds flera namn)."

[Koranen 61:6]

 

Det är därför hadithen lyder:

 

"… bönen avlagt av min förfader Abraham och budskapet som förmedlats om mig genom Jesus, son till Maria. (Tafsir Ibn Kathir, 1/243.)

 

Talet om hans utmärkta egenskaper och gärningar i de tidigare skrifterna är bekräftade av Allahs ord:

 

 ”[Dem ]som följer Sändebudet, den analfabetiske Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor (dvs. svårigheter i religiösa utövanden) och lösa dem från de bojor som har bundit dem (dvs. dem mycket stränga åtgöranden som tidigare krävdes för omvändande.) De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom - dem skall det gå väl i händer."

 [Koranen 7:157]

 

"Ata ibn Yasar återberättade:

 

Jag mötte Abdullah ibn` Amr ibn al-`As (f.d jude) och sade: ’Informera mig om Torans beskrivning av Allahs budbärare.’ Han sa: ’Ja, vid Allah, han beskrivs i Toran med samma beskrivning som i Koranen: O profet! Sannerligen har Vi sänt dig som ett vittne och en bärare av goda nyheter och en varnare. [Koranen 33:45]

…och även som en fristad för de icke- andliga. Gud säger:

’Du är min tjänare och på mitt sändebud, jag har titulerat dig al-Mutawakkil (den Gudsberoende).’

Han (Profeten) är inte oförskämd eller sträng, inte heller är han högljudd på marknadsplatserna. Han ersätter inte en dålig handling med en annan, utan han benådningar och förlåter. Gud kommer inte att låta honom dö förrän han har reformerat den förändrade religionen när människor börjar yttra – La ilaha illa
Allah (det finns inget värd dyrkan utom Gud)." Genom honom kommer blinda ögon, döva öron och stängda hjärtan att öppnas.
"(Al-Bukhari)

 

Al-Bayhaqi återberättade från Ibn 'Abbas:


"Al-Jarud ibn Abdullah kom och accepterade islam. Han sade till profeten,’Vid Honom som har sänt dig med sanningen, jag hittade en beskrivning i evangeliet. Jungfruns son (dvs, Jesus, Marias son) gav ett budskap om dig.'

 

Och Abu Musa al-Ash` ari rapporterade att en-Najashi sade:

 

"Jag vittnar om att Muhammed är Allahs budbärare och att en som gav budskapet om honom var Jesus. Om det inte vore för min oro över mitt rikes angelägenheter och ansvaret jag bär för mitt folks angelägenheter, skulle jag komma till honom och bära hans skor." (Abu Dawud)

   
logo