OM MAKT OCH ANSVAR

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 19-06-2010

 

OM MAKT OCH ANSVAR

 

1. Ibn Umar  sade: Profeten sade: "Var och en av er är beskyddare och väktare. Och var och en av er är ansvariga över sina myndlingar. Ledaren är förvaltare. Mannen är förvaltare när det gäller familjemedlemmarna i hans hus. Kvinnan är förvaltare när det gäller hennes makes hus och hans barn. Så var och en är ansvariga över sina myndlingar."

al-Bukhari "as-Sahih" (893), och Muslim "as-Sahih" (1829).

 

2. Abu Said  sade: Allahs Sändebud sade: "Den bästa djihad är när en person talar sanning framför en tyrannisk härskare."

Abu Dawud "as-sunan" (4344), al-Albani "Sahih as-Sunan" (4344).

 

3. Abu Dharr  sade: "Jag föreslog för Allahs Sändebud: Varför utnämner du inte mig som förvaltare någonstans? Han klappade mig på axeln och sade: Abu Dharr, du är svag och en tjänst är ett förtroende, och detta kan bli orsaken till förödmjukelse och sorg på Domedagen. Bara en man som åtar sig en tjänst med berättigande och fullföljer sin plikt (kommer att bli besparad förödmjukelse och sorg)."

Muslim "as-Sahih" (1825).

 

4. Abu Hurayrah  sade: Allahs Sändebud sade: "Det kommer en tid då ni kommer att sträva efter offentliga ämbeten och makt, (men akta er), det kommer att bli en anledning till förödmjukelse och ånger på Domens Dag."[1]

al-Bukhari "as-Sahih" (7148).

 

5. Abu Maryam Al-Adi  berättade att han sade till Muawiyah : Jag hörde Allahs Profet säga: "Om Allah utnämner en person till makthavare över muslimerna och han misslyckas med att rätta till deras girighet, och avskaffa deras fattigdom, kommer Allah inte att uppfylla hans behov på Domens Dag." Därefter utnämnde Muawiyah[2] en man att se efter folkets behov.

Abu Dawud "as-sunan" (2948), al-Albani "Sahih as-Sunan" (2948)

 

6. Aishah sade: Allahs sändebud sade: "O Allah! När en person som är satt till makten över min nation är sträng mot dem, var Du också sträng mot honom, och när en sådan person är vänlig mot dem, var Du också vänlig mot honom."

Muslim "as-Sahih" (1828).[1] Denna hadith avser att Profeten förutsade att folk skulle försöka bli härskare och makthavare p.g.a. girighet, makt och ära. Om en person innehar ett ämbete p.g.a. sin girighet, är det en synd. Om en person innehar ett ämbete för att han bryr sig om folkets bästa är det en dygd.

Det kommer att bli en anledning till förödmjukelse och ånger på Domens Dag, därför att Allah kommer att fråga direktörer och härskare många frågor om folk som de har ansvar för. T.ex. kommer en borgmästare att frågas om de hemlösa människorna i sin stad. Att ha makt över andra människor är ett mycket stort ansvar.

En annan anledning till att denna hadith skrevs var att varna människor för att störta regeringen och ta makten, därför att detta ofta orsakar mycket blodspillan. Detta har ofta hänt genom historien. Även idag i många länder, följs ofta störtandet av regeringen och gripandet av makten med våld och blodspillan.

[2] Muawiyah  var en av Profetens följeslagare och var amir (ledare) i Sham (Syrien) under Kalif Umars tid, sedan blev han själv kalif.

 
logo