OM TRO

Kategori: Hans hadither
Publiserad: 19-06-2010

 

OM TRO

 

1. Abu Hurayrah  sade: Profeten sade: "Den person som förtjänar min förbön mest på Återuppståndelsens Dag, är den som med uppriktigt hjärta eller uppriktigt sinne vittnar om att ingen är värd dyrkan utom Allah."

al-Bukhari "as-Sahih" (99).

 

2. Uthman  sade: Allahs Budbärare sade: "Den som dör med vetskapen att ingen är värd dyrkan utom Allah, kommer in i Paradiset."[1]

Muslim "as-Sahih" (26).

 

3. Umar bin al-Khattab  sade: Allahs Budbärare sade: "Om ni sätter er tillit fullständigt till Allah, kommer Han att ombesörja för ert levebröd på samma sätt som Han sörjer för fåglarna. De ger sig av på morgonen med tomma magar, och återvänder mätta på kvällen."

at-Tirmidhi "al-Djami" (2344), al-Albani "Sahih al-Djami" (5254).

 

4. Abu Hurayrah  sade: Allahs Budbärare sade. "Människorna kommer att fortsätta att fråga varandra tills denna fråga ställs: Allah skapade allting, men vem skapade Allah? Den som finner sig själv i en sådan situation skall säga: Jag bekräftar min tro på Allah."

Muslim "as-Sahih" (134).

 

5. Masruq sade: Jag frågade Aishah om Muhammed hade sett sin Herre? Hon svarade: Allah vare Helgad, mitt hår reste sig på ända, därför att din fråga chockerar mig."[2]

Muslim "as-Sahih" (177).

 

6. Masruq sade: Jag vilade i Aishas hus när hon sade: O Abu Aishah! ]Masruqs smeknamn[, det finns tre saker, och den som erkänner ens en av dem diktar ihop den största lögnen mot Allah. Jag frågade vilka de var, och hon svarade: Den som antar att Muhammed såg sin Herre med egna ögon, diktar ihop den största lögnen mot Allah. Jag satt tillbakalutad, men satte mig då upp och sade: Moder till de rättrogna! vänta lite och skynda inte. Har inte Allah sagt: "Och sannerligen, såg han honom på den klara horisonten" (Koranen 81:23)", och "han såg honom i en annan nedstigning" (53:13)?

Hon sade: Jag är den första av denna Ummah som frågade Allahs Budbärare om det, och han sade: "sannerligen, han är Gabriel. Jag har aldrig sett Honom i hans ursprungliga gestalt i vilken han var skapad, utom vid de två tillfällena (till vilka dessa verser refererar). Jag såg honom stiga ner från himlen, och uppta rymden från himlen till jorden med storheten av sin kroppsliga uppbyggnad."

Hon sade: Har du inte hört att Allah säger: "Ögon förstår Honom inte, men Han förstår allt, och Han är den Skarpsynte, och den Allvetande." (6:103)

Hon (d.v.s. Aishah) sade vidare: Har du inte hört att
Allah sannerligen säger:
"Det är inte människan givet att Allah talar till henne på annat sätt än genom ingivelse eller från andra sidan av ett förhänge, eller genom ett sändebud som Han sänder och som uppenbarar det Han vill ]skall uppenbaras[. Allah är Upphöjd, Vis" (42:51).

Hon sade att den som antar att Allahs Budbärare döljer något från Allahs Bok, diktar ihop den största lögnen mot Allah. Allah säger: "O Budbärare, framför vad som har blivit uppenbarat för dig från din Herre, och om du inte gör det, har du inte framfört Hans budskap" (5:67).

Hon sade: Han som förmodar att han skulle kunna upplysa om vad som skall hända i morgon, diktar den största lögnen mot Allah. Och Allah säger "Säg du (Muhammed): Ingen i himlen eller på jorden, utom
Allah, vet vad som är fördolt"
(27:65)."[3]

Muslim "as-Sahih" (177).

 

7. Abu Hurayrah  sade: Allahs Budbärare sade: "När Allah beordrade skapelsen lovade Han Sig Själv att skriva i Sin Bok, vilken låg hos Honom: Min Nåd övervinner Min Vrede."

al-Bukhari "as-Sahih" (3194), och Muslim "as-Sahih" (2751).

 

8. Umar  sade: En dag när jag satt med Allahs Budbärare ställde sig en man framför oss vars kläder var ytterst vita och vars hår var ytterst svart. Inga tecken på att han var resande syntes på honom, och ingen av oss kände igen honom. Han steg fram och satte sig ner bredvid Profeten. Med sina knän vilande mot Profetens knän, och handflatorna lagda på Profetens lår och sade: O Muhammed, berätta för mig om Islam.
Allahs Budbärare sade: "Islam är att vittna om att det inte finns någon värd dyrkan förutom Allah, och att Muhammed är Allahs Budbärare; att förrätta bönerna; att betala akat (allmosa); att fasta i ramadan och att göra pilgrimsfärden till Huset (Mekka), om du har möjlighet." Han sade: Du har talat sanning. Vi blev förvånade över att han först ha frågat Profeten, och sedan bekräftade honom. Han sade: Berätta för mig om tron. Profeten svarade: "Det är att tro på Allah, Hans änglar, Hans budbärare, den sista Dagen, och att tro på att på Hans (Allahs) förutbestämda (ödet), både det goda och det onda." Han sade: Du har talat sanning. Berätta då för mig om Ihsan (den perfekta dyrkan) Profeten svarade: "Det är att dyrka
Allah som om du ser Honom, och trots att du inte ser Honom, ser Han dig." Han sade: Berätta då för mig om Timmen (Domedagen). Profeten svarade: "Den som tillfrågades om det, vet inte mer än den som frågade." Han sade: Berätta för mig om dess tecken. Profeten svarade: "Det kommer en tid då en kvinnlig slav föder sin
husmor (eller herre). Du kommer också att se barfota, nakna, utblottade boskapsuppfödare (herdar) konkurrera med varandra i att bygga höga byggnader." Sedan skyndade han iväg och jag stannade en stund. Då sade Profeten: "O Umar, vet du vem han som frågade var?" Jag sade: Allah, och Hans Budbärare vet bäst. Han sade: "Det var Gabriel som kom till er, för att lära er er religion."[4]

Muslim "as-Sahih" (8).

 

9. Abu Hurayrah  sade: Allahs Budbärare sade: "Om en troende till fullo hade vetat hela omfattningen av Allahs straff, skulle ingen hoppas på Hans Paradis, och om en icketroende till fullo hade känt till omfattningen av Allahs Nåd, skulle ingen misströsta om hans Paradis."[5]

Muslim "as-Sahih" (2755).

 

10. Ibn Abbas  sade: En gång när jag red (på ett djur) bakom Profeten. sade han: "Pojke, jag skulle vilja lära dig någonting. Var säker på att du följer Allahs befallningar ihärdigt, så kommer Allah att beskydda dig, och du kommer alltid finna Honom i din närhet. Om du frågar om något, fråga endast Allah[6]. När du söker hjälp, sök endast hjälp från Allah. Bär i sinnet att om alla människor skulle förena sig för att göra dig någon nytta, skulle de inte kunna göra det om inte Allah har bestämt det för dig. Om de alla skulle förena sig för att skada dig, skulle de inte kunna göra det om inte Allah har bestämt det för dig. Pennorna har lufts, och bläcket i Ödets Bok har torkat."[7]

at-Tirmidhi "al-Djami" (2516), al-Albani "Sahih al-Djami" (7957).

 

11. Abu Dharr Al-Ghifari  sade: Profeten sade att Allah den Allsmäktige har sagt:

"O Mina tjänare, Jag har förbjudit Mig Själv att vara orättvis, och Jag har förbjudit det bland er, så var inte orättvisa mot varandra.

O Mina tjänare, ni är alla på avvägar, utom de som Jag har väglett, så sök vägledning från Mig, och Jag skall vägleda er.

O Mina tjänare, ni är alla hungriga utom de som jag har gett mat, så be Mig om mat, och Jag skall mätta er.

O Mina tjänare, ni är alla nakna utom de som Jag har klätt, så be mig om kläder, och Jag skall klä er.

O Mina tjänare, ni syndar på natten och på dagen och Jag förlåter alla synder, så be Mig om förlåtelse, och Jag skall förlåta er.

O Mina tjänare, ni kan inte skada Mig, och ni kan inte göra Mig någon nytta.

O Mina tjänare, om den förste av er, och den siste av er, människor och djinner skulle vara så gudfruktig som det gudfruktigaste hjärtat på någon av er, skulle det inte öka Mitt kungarike på något sätt.

O Mina tjänare, om den förste av er, och den siste av er, människor och djinner, skulle vara så ond som det ondaste hjärtat på någon av er, skulle det inte minska Mitt kungarike på något sätt.

O Mina tjänare, om den förste av er, och den siste av er, människor och djinner, skulle resa sig upp på en plats och fråga Mig, och om Jag skulle ge var och en vad han frågade om, skulle det inte minska på det Jag har, mer än vad en nål skulle minskar havet om den doppas i det.

Mina tjänare, det är bara era gärningar som jag räknar ihop för er och sedan gottgör er för, så låt den som finner något gott, prisa Allah, och låt den som finner något annat än det, inte klandra någon annan än sig själv.[8]

Muslim "as-Sahih" (2577).

 

12. Ibn Abbas  sade: bland de uttalanden som Allahs Budbärare fick från Allah är: "Allah har skrivit ner de goda och de onda gärningarna. Sedan förklarade Han det med (att säga) att den som hade för avsikt att göra en god gärning, men inte gjorde den, får den nedskriven av Allah som en fullgod gärning, men om han ämnade göra den och gjorde den, får han den nedskriven av Allah som tio till sjuhundra goda gärningar, och många fler. Om han hade tänkt göra en ond gärning men inte gjorde den, får han den nedskriven av Allah som en fullgod gärning, men om han ämnade göra den, och gjorde den, får han den nedskriven av Allah som en ond gärning."[9]

al-Bukhari "as-Sahih" (6491), och Muslim "as-Sahih" (131).

 

13. Anas  sade: Jag hörde Allahs Budbärare säga: "Allah den Allsmäktige har sagt: "O Adams son, så länge som du åkallar Mig, och ber Mig, skall Jag förlåta dig för det du har gjort, och Jag skall inte bry Mig om det. O Adams son, om dina synder nådde till himlens moln, och du då bad mig om förlåtelse, skulle Jag förlåta dig. O Adams son, om du kom till Mig med synder nästan lika stora som jorden, och du då kom inför Mig, med tro på Mig, och inte satte någon vid Min sida, skulle Jag ge dig förlåtelse nästan lika mycket som jordens storlek."

at-Tirmidhi "al-Djami" (3540), al-Albani "Sahih al-Djami" (4338).

 

14. Abu Said Al-Khudri  sade: Allahs Budbärare sade: "När likkistan är färdig och har lyfts över axlarna på människor, och kroppen tillhör en rättfärdig människa uppmanar den ivrigt: Ta mig framåt, ta mig framåt. Om den tillhör en orättfärdig människa säger den: Ve mig, vart för ni mig? Dess röst kan höras av allting utom människorna, och om de kunde höra det skulle de svimma."

al-Bukhari "as-Sahih" (1314).

 

15. Abu Dharr  sade: Allahs Budbärare sade: "Jag ser sådant som ni inte kan se. Himlen flödar över (av den tunga bördan av de knäfallande änglarna) och är rättfärdigad att göra så. Det finns inte tillräckligt med plats för fyra fingrar som inte änglarna har intagit framstupa inför Allah. Vid Allah, Om ni skulle veta vad jag vet, skulle ni skratta lite, och gråta mycket. Ni skulle inte njuta av era fruar i sängen, och ni skulle rusa ut på gatorna, och i djunglerna i sökandet efter Allahs beskydd."[10]

at-Tirmidhi "al-Djami" (2312), al-Albani "Sahih al-Djami" (2449).

 

16. Wathilah bin al-Asqa  sade: "En av de största lögnerna är en person som gör anspråk på ett falskt faderskap, eller som gör anspråk på att ha sett något med sina egna ögon som han inte har sett, eller tillskriver Allahs Profet ord som han inte har sagt."

al-Bukhari "as-Sahih" (3509).

 

17. Muadh bin Djabal  sade: "Jag red på en åsna bakom Profeten. då han sade till mig: "Oh, Muadh! vet du vilken rättighet Allah har över Sina tjänare, och vet du vilken rättighet de har över Honom?" Jag svarade: Allah och Hans budbärare vet bäst. Då sade han: "Allahs rättighet över Sina tjänare är att de skall dyrka endast Honom och inte sätta någon (eller något) vid Hans sida. Deras rättighet över Allah är att de som inte sätter någon vid Hans sida, inte skall bli straffade"

al-Bukhari "as-Sahih" (7373), och Muslim "as-Sahih" (30).

 

18. Abu Hurayrah  sade: När denna vers: "Varna dem som står dig närmast ]för Allahs straff[" (26:214); nedsändes till Allahs budbärare, ställde han upp och sade: "Oh, Quraish![11] (eller något liknande) Rädda era (egna) själar! Jag besitter inget som kan skydda er från Allah. Oh, Bani Abd Manaf![12] Jag besitter inget som kan skydda er från Allah. Oh, Abbas bin Abd al-Muttalib![13] Jag besitter inget som kan skydda er från Allah. Oh, Safiyyah, min faster! Jag besitter inget som kan skydda er från Allah. Oh, Fatimah, Muhammeds dotter! Be mig om vad du vill från min rikedom, (men) jag besitter inget som kan skydda er från Allah."

al-Bukhari "as-Sahih" (2753).

 

19. Umar  sade: Allahs budbärare sade: "Överdriv inte då ni prisar mig på samma sätt som de kristna överdrev då de prisade Jesus, Marias son. Jag är inget annat än en Allahs tjänare, så kalla mig: Allahs tjänare och Hans budbärare."

al-Bukhari "as-Sahih" (3445), och Muslim "as-Sahih" (1691).

 

20. Abu Hurayrah  sade: Profeten sade: "O Allah! Låt aldrig min grav bli föremål för dyrkan. Allahs vrede är oerhörd gentemot dem som gör om Profeternas gravar till moskéer"

Imam Ahmed "al-Musnad" (7358) och al-Albani "Ghayat al-Maram" (126).

 

21. Anas  sade: Profeten sade: "Den som har följande tre egenskaper kommer att få smaka trons sötma: att älska Allah och Hans Budbärare mer än allt annat, att älska – när den älskar någon - endast för Allahs skull och att hata att återvända till otro, efter det att Allah har räddat honom från det, så som man hatar att kastas i elden."

al-Bukhari "as-Sahih" (16), och Muslim "as-Sahih" (43).

 

22. Abu Musa al-Ashari  sade: Profeten sade: "Ingen är mer tålamodig emot något dåligt som den hör än Allah, de tillskriver Honom en son, ändå ger Han dem hälsa och tillgångar"

al-Bukhari "as-Sahih" (6099), och Muslim "as-Sahih" (2804).

 

23. aid bin Khalid  sade: Allahs budbärare ledde oss i Fadjrbönen (morgonbönen) i (ett område känt som) Al-Hudaibiyah efter en regnig natt. Efter bönen vände han sig om mot folket och sade: "Vet ni vad er Herre har sagt?" De svarade: Allah och Hans budbärare vet bättre. Han sade: "Allah har sagt: Denna morgon förblev några av Mina tjänare sanna troende och några blev otrogna; de som sa att regnet är en välsignelse och en barmhärtighet från Allah tror på Mig och förnekar stjärnorna[14], och den som sa att regnet beror på den eller den stjärnan, är icke troende på Mig och är troende på stjärnorna"

al-Bukhari "as-Sahih" (846), och Muslim "as-Sahih" (71).

 

24. Abu Hurayrah  sade: Profeten sade: "Tron (iman) består av mer än sjuttio delar, och al-haya[15] är en del av tron."

al-Bukhari "as-Sahih" (9), och Muslim "as-Sahih" (35).

 

25. Abu Hurayrah  sade: Profeten sade: "Religion är mycket lätt, och den som över anstränger sig själv i religionen kommer inte att kunna fortsätta på detta sätt. [Ni bör inte vara extremister] men försök att göra ert bästa, och få den bra nyheten att ni kommer att belönas; och vinn styrka genom bönen på  morgonen, kvällen och en del av natten."

al-Bukhari "as-Sahih" (39), och Muslim "as-Sahih" (2816).

 

26. Umar bin al-Khttab : Jag hörde Allahs budbärare säga: "(Belöningen av) handlingarna kommer att bedömas enligt avsikten. Varje människa kommer att få (belöning i enligt med) vad hon hade för avsikt. Den som haft avsikten att utvandra för Allahs och Hans budbärares skull, har alltså utvandrat för Allah och Hans budbärares skull. Likaså har den, vars avsikt var att utvandra för världslig vinnings skull eller för att ta någon kvinna till hustru, har utvandrat för det han har avsett."

al-Bukhari "as-Sahih" (54), och Muslim "as-Sahih" (1907).[1] Gud skickar ingen till helvetet utan att de har fått ett budskap. Folk som lever på avlägsna, eller isolerade platser och inte vet något om Islam kommer inte till helvetet. (Läs den heliga Koranen 17:15).

[2] Aishah var Profetens fru. Profeten Muhammed såg inte Gud
(Allah).

[3] Poängen med denna hadith är: 1) profeten Muhammed såg inte Allah. 2) profeten Muhammed utelämnade inget i Koranen. 3) profeten Muhammed själv kan inte förutsäga framtiden. I den föregående hadithen var Profeten inspirerad av Allah att förutsäga framtiden.

[4] Denna hadith handlar om konversationen mellan ängeln Gabriel och profeten Muhammed.

Islams pelare är:

1.  Att vittna om att det inte finns någon gud förutom Allah, och att Muhammed är Hans Budbärare.

2.  Att utföra bön fem gånger dagligen.

3.  Att betala akat (allmosor), vilket betyder att ge välgörenhet.

4.  Att fasta den heliga månaden Ramadan.

5.  Att göra pilgrimsresan till Mekka, om du inte är förhindrad att göra det.

Trons pelare är:

1.  Att tro på Allah (Gud).

2.  Att tro på Hans änglar. Två av dessa änglar är Mikael och Gabriel.

3.  Att tro på de heliga Böckerna: den heliga Koranen, den ursprungliga Torah (d.v.s. Gamla Testamentet) som sändes till
Moses, på Evangelierna (Nya Testamentet) som sändes till Jesus, och på den ursprungliga Psaltaren som sändes till David.

4.  Att tro på profeterna och budbärarna. Några av dessa budbärare är Noak, Abraham, Moses, David, Jesus och Muhammed.

5.  Att tro på den sista Dagen, Domedagen.

6.  Att tro på ett förutbestämt Gudomligt Öde, d.v.s. att tro att allt som händer är förutbestämt av Allah.

Pelarna i Ihsan (perfekt dyrkan) är: Att dyrka Allah som om du ser Honom, för trots att du inte ser Honom, ser Han sannerligen dig. Det betyder att du inte ser Allah på riktigt, men du måste dyrka Honom som om du ser Honom, eftersom Han ser dig.

Tecknen för den sista Dagen (Timmen) är:

1.  Barnen kommer att ha väldigt lite respekt för sina mödrar.

2.  De barfota, nakna, utfattiga boskapsuppfödarna (herdar) kommer att ses bygga höga byggnader. I denna hadith förutsäger Profeten att i framtiden kommer det att bli möjligt för folk att ändra sin sociala status från fattig till rik. Det kommer att finnas folk som föds fattiga, och som plötsligt blir rika, speciellt bland herdar i öknen och bland araberna i Arabien.

Under profeten Muhammeds tid (sexhundratalet) dog folk fattiga, som vanligt vis också var födda fattiga. Folk som föddes som bönder, dog som bönder. Profeten Muhammed förutsade att detta skulle ändras i framtiden.

[5] Meningen med denna hadith är att en sann troende alltid skall kämpa hårdare med att följa buden noggrant. Denna hadith säger oss också att icketroende alltid har en möjlighet att ändra sig, och komma till Paradiset. Det är aldrig försent att ångra sig, ty Allah är ständigt barmhärtig, och ständigt förlåtande. Det finns hopp för alla, även för icketroende.

[6] Detta betyder inte att man inte får fråga folk om saker som de är kapabla att göra. Snarare betyder det att man frågar och ber endast Allah i dem angelägenheter som endast Allah kan hjälpa en med, t ex att låta regnet falla, att förlåta en ens synder och ge tillåtelse att träda in i Paradiset o.s.v. 

[7] Meningen med denna hadith är att tro på ödet oavsett om det är bra eller dåligt. Allt är förutbestämt av Allah.

[8] Djinn är varelser som vi inte kan se. En del av dem är goda, och en del av dem är onda. De dåliga djinnerna kallas djävlar eller satan.

Ren och renhet refererar till rättrådighet, hängivenhet och lydnad mot Gud.

"Den förste av er, och den siste av er" betyder alla människor från Adam (den förste skapade mannen) till den siste personen som föds på denna jord.

Poängen med denna hadith är:

1.  Förtryck av folk är förbjudet.

2.  Om du behöver mat, kläder eller något annat, be Allah om det.

3.  Allah är mycket förlåtande, oavsett hur många synder du har.

4.  Ingen människa kan hjälpa eller skada Allah.

5.  Om alla människor i världen, och djinnerna är goda troende, kan det inte hjälpa eller skada Gud.

6.  Gud är mycket rik, så även om Han ger alla människor vad de önskar, förlorar Han ingenting.

[9] Genom hela en persons liv, finns det änglar som skriver ned de goda och de onda gärningarna. Om en muslim har fler goda gärningar, kommer han till Paradiset, och om han har fler onda gärningar, kommer han till Helvetet, och avtjänar sitt straff för att sedan inträda Paradiset. Meningen i denna hadith är att förklara hur gärningarna räknas. Denna hadith visar Allahs generositet när Han dömer människorna.

[10] "Framstupa" betyder knäfalla respektfullt. "Plats för fyra fingrar" betyder ett avstånd som är ungefär fyra tum. Denna hadith förklarar att om människorna på jorden visste hur hemskt Helvetet är, skulle deras uppförande ändras till att vara mycket rättrådigt. Änglarna på jorden och i himlen är så många att på var fjärde tum av utrymmet finns ännu en ängel knäböjande framför Gud. Om vi alla visste sanningen, som profeten Muhammed gjorde, skulle vi leva för att fullständigt dyrka Allah.

[13] Profetens farbror.

[14] D.v.s. att de förnekar tron på att stjärnorna besitter kraften att styra över regnet.

[15] Ordet al-hayaa på arabiska täcker ett stort antal begrepp, bl.a. självrespekt, ödmjukhet, blygsamhet och samvetsbetänklighet, osv.

 
logo