HISTORISK BAKGRUND OM DEN HELIGA STADEN MEKKA

Kategori: Övrigt
Publiserad: 19-06-2010

 

HISTORISK BAKGRUND OM

DEN HELIGA STADEN MEKKA

 

Staden Mekka är Islams heligaste stad av följande anledningar: Kabah och den stora moskén ligger i Mekka. Muslimer över hela världen ber fem gånger om dagen, och detta gör vända mot Kabah.

Under pilgrimssäsongen, reser muslimer till Mekka på sin pilgrimsresa. Muslimer måste göra en pilgrimsfärd (Hadjdj) till Mekka en gång i sitt liv, om de har möjlighet. Detta p.g.a. att pilgrimsfärden är den femte pelaren i Islam. (Islams pelare är:

1.      Att vittna om att Gud är en och att Muhammed är Hans budbärare och den siste profeten.

2.      Att be fem gånger om dagen.

3.      De rika människorna ger allmosor till de fattiga, 2,5% om året av sitt sparkapital.

4.      Fasta i den heliga månaden Ramadan.

5.      Pilgrimsfärden till Mekka.

Pilgrimsfärden är en mycket speciell upplevelse eftersom muslimer från världens alla länder samlas i Mekka. Detta har pågått sedan profeten Muhammeds tid. Under pilgrimsfärden bär alla samma kläder så att ingen kan se vem som är rik, och vem som är fattig. Pilgrimsfärden är en tid då miljontals människor är samlade, och deras tro på Islam stärks. Umrah är också en anledning till varför folk reser till Mekka. Umrah är en mindre form av pilgrimsfärd för muslimer som är frivillig och som kan göras vid vilken tid som helst, under året.

Mekka är profeten Muhammeds födelsestad, och det var i Mekka som Islam började – där han tog emot Koranen från Gud genom ängeln Gabriel. Islams budskap tog människorna från mörkret till ljuset. Den heliga staden Mekkas grundande och blomstring går tillbaka till Profeten Abrahams tid. På Guds befallning instruerades han att bygga Kabah med sin son Ismaels hjälp. Kabah är den heligaste platsen i staden Mekka. Följande text summerar historien om hur profeten
Abraham återuppbyggde Kabah.

Profeten Abraham hade en rättrogen fru som hette Sarah, Hon kunde inte få barn. Sarah föreslog Profeten Abraham att han skulle gifta sig med sin tjänarinna, Hagar, för att han skulle kunna få en son. Profeten Abraham gifte sig, och fick en son som de namngav Ismael. Kort efter Ismaels födelse befallde Gud Profeten Abraham att ta Hagar och hennes barn från deras hem. Sarah var mycket tacksam att Gud hade befallt detta eftersom hon hade blivit avundsjuk på Hagar. Profeten Abraham tog Hagar och Ismael ut till öknen till den plats där Mekka är belägen idag. På den tiden var Mekka obefolkat. Där fanns ingen källa med vatten, och inga träd eller växter. Profeten Abraham lämnade Hagar och Ismael i Mekka med ett vattenkärl, och en korg med dadlar. Abraham försökte hastigt återvända hem när Hagar följde efter honom och frågade: "O Abraham, vart skall du gå, varför lämnar du oss i denna ödsliga dal?" Hagar upprepade denna fråga flera gånger, men Profeten Abraham svarade henne inte. Till sist frågade hon honom: "Har Gud befallt att du skall göra detta?" Han svarade "Ja". Hagar sade "Gud kommer inte att föra oss vilse."  Sedan återvände hon till platsen där Abraham nyligen hade lämnat henne med sin son. Abraham gick fort till platsen där Kabah nu finns belägen. Det var mycket nära platsen där han hade lämnat Hagar och Ismael. Han höjde sina händer mot himlen och bad till Gud: "O Min Herre, jag har lämnat min son och hustru i en ofruktsam dal intill Ditt heliga Hus så att de må upprätta regelbundna böner. Sålunda ber jag Dig att försäkra att några människor kommer att besöka den platsen. Jag ber Dig också att skänka dem några frukter så att de kommer att förbli Dig trogna." Följande verser redogör för Abrahams böner som de återfinns i den heliga Koranen.

"Herre! Jag har låtit några av de mina bosätta sig i en dal, som inte är lämpad för jordbruk, nära Ditt heliga Hus, Herre, att de må förrätta bönen. Låt några människors hjärtan fyllas av tillgivenhet för dem [och längtan att besöka dem] så att de kan få [hjälp av dem till] sin försörjning och därför känna tacksamhet [mot Dig]." (14:37)

Så lämnade profeten Abraham kvar sin fru Hagar och sin unge son, Ismael, på platsen där Mekka finns idag. Hagar började amma sin son, och hon drack ur kärlet, och åt ur korgen med dadlar. När kärlet var tomt och Ismael blev törstig, började hon leta efter vatten. Hon kunde inte uthärda att se sin son lida. Hon klättrade upp på berget Safa för att se om någon karavan syntes på avstånd, men där fanns ingenting. Hon visste att karavanerna skulle bära med sig vatten. Hon klättrade upp till toppen av berget Marwah, på andra sidan dalen. Återigen sökte hon efter karavaner, och fann ingenting. Hagar sprang mellan berget Safa och Marwah sju gånger, men kunde inte hitta någon. När Hagar återvände till platsen där hon hade lämnat sin son, skedde ett mirakel. En källa med vatten började stiga under barnets fötter. Den källan har alltsedan dess varit känd som amams källa. En dag passerade några araber från stammen Djurhum Mekka, och lade märke till en fågel som flög runt i cirklar ovanför dem. Det tydde på att det fanns vatten i Mekka. Stammedlemmarna mötte Hagar och frågade om de kunde bo i Mekka med henne. Hon sade att de kunde det, men att hon skulle ha äganderätten till källan. Det innebar att de kunde använda den, men att hon fortfarande skulle vara ägare till den. De var överens om detta. Hagar var glad över att få sällskap. Stammedlemmarna stannade kvar där, och skickade efter sina släktingar, för att de skulle flytta dit, och staden växte. Så blev den heliga staden Mekka blomstrande. Profeten Abraham reste till Mekka för att besöka sin son, Ismael. Medan han var där fick han en befallning av Gud att han skulle bygga Kabah med Ismaels hjälp.

Med tiden blev Mekka en plats där karavaner som reste genom öknen kunde stanna. Det blev också ett viktigt handelscenter på den arabiska halvön. Troende pilgrimer reste till Mekka som en del av sina pilgrimsfärder, för att dyrka Gud vid Kabah. Mekka blomstrade som svar på Abrahams böner. När tiden gick, började folk olyckligtvis resa upp hedniska avgudabilder i Mekka, runt Kabah, och började dyrka dem. De dyrkade inte längre endast Gud, deras och Abrahams Herre. Folket i Mekka uppfann religiösa riter och ceremonier, som de presenterade vid sina pilgrimsfärder, men som Gud inte hade påbjudit. Hedniska avgudabilder spreds över hela den arabiska halvön. Detta utövande fortsatte till 600-talet, då profeten Muhammed förstörde alla de hedniska avgudabilder som omgav Kabah, och rensade den arabiska halvön från avgudadyrkan. Sedan befallde profeten Muhammed folket att dyrka endast Gud
(Allah). Idag reser miljoner muslimer till Mekka varje år för att utföra sin pilgrimsresa.

Som en del av pilgrimsfärden reser muslimerna till Mekka, och går runt Kabah. De tillryggalägger sträckan mellan berget Safa och Marwah sju gånger. Pilgrimerna dricker också från källan amam, källan som upptäcktes under Ismaels fötter.

En annan muslimsk ceremoni är att offra djur på den största högtiden i Islam, Eid-Al-Adha. Detta görs för att följa profeten Abraham, alla profeters faders exempel. Det syftar på en episod då profeten Abrahams son Ismael räddades från att bli offrad, av änglar som istället bar fram en bagge. Detta hänvisar till profeten Abrahams dröm där han såg sig själv offrande sin son Ismael. Efter han att drömt detta, antog profeten Abraham att Gud befallde honom att slakta sin son. Orsaken till denna dröm var att Gud ville pröva Abrahams tro. I lydnad gentemot Guds befallning lade Abraham sin son på marken på samma sätt som man offrade djur. När han försökte skära av halsen på sin son, skar kniven i själva verket inte. Genast sände Gud en ängel som bar på en bagge, för att offras istället för Ismael. Den heliga Koranen redogör för denna händelse på följande sätt:

 

"Och då denne uppnått den ålder, att han kunde gå honom till handa”, Sade han: "Käre son, jag ser förvisso i drömmen, att jag måste offra dig. Tänk efter! Vad anser du?" [Och han bad:] "Herre! Ge mig en [son, en] av de rättfärdiga!" – Och Vi gav honom det glada budskapet om en son med milt och fogligt sinnelaga. Och då [sonen] hade blivit gammal nog [arbeta tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: "Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?" [Ismael] svarade: "Fader, gör som du blir befalld! Om Gud vill skall du se att jag är tålmodig och uthärdar [allt]." Men så fort de båda hade visat att de underkastade sig Allahs vilja och [Abraham] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken, ropade Vi till honom: "Abraham [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta: det rätta var klart och tydligt en prövning. Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur." (37:100-107)

 

Det är p.g.a denna händelse som muslimer världen över firar denna heliga dag, offerhögtiden. Den firas genom att man offrar många getter, som sedan ges till de fattiga. Denna dag är den största högtiden för muslimer som firar den över hela världen.
 
logo